เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 January 2020 08:38

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read 42 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search