เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 10 January 2020 15:29

กีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ม.ค. 63  เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงเพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีน้ําใจช่วยเหลือ และรู้จักการปฏิบัติตามกติกา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Read 162 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search