เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 10 January 2020 15:28

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับ นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะ ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 9 ม.ค. 63  เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับ นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะ ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 6 เพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถวินิจฉัยสาเหตุและปัญหาของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถตอบสนองภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยจะมีแนวทางในการประชุมเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง ของสถานประกอบการ และผู้เรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีการ Upskill สามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ได้รับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาได้ปริญญาตรี จป.วิชาชีพ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จะประสานกับกลุ่มไทยซัมมิท ในเบื้องต้นเพื่อจัดประชุมร่วมกันต่อไป

Read 108 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search