เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 08 January 2020 16:28

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการบัญชี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 134 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขาจะได้รับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา

Read 128 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search