เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 26 December 2019 09:01

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 ธ.ค. 62  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ รุ่นปี 2562 ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 69 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search