เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 29 November 2019 11:44

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการเขียนอักษรไทยด้วยพู่กันแบนให้กับนิสิต.

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการเขียนอักษรไทยด้วยพู่กันแบนให้กับนิสิต. รายวิชาการเขียนอักษรไทยวิจิตร โดยมี...รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ คุณประเสริฐ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ได้ถ่ายทอดการทำและเขียนอักษรด้วย cola pen

Read 245 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search