เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:07

ประชุมสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  23 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ พร้อมมีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ผศ.ดร.วรพล แวงนอก ผศ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ผศ.ดร.เอกชัย ไชยดา และผศ.นันทวัน ค่ำสุริยา นอกจากนี้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากการประกวดในระดับชาติ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 และรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี ในการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

Read 179 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search