เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 15/2561 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตรต่อยอดอาชีวศึกษา 2+2 และการเรียนแบบ Pre-degree เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จและเปิดรับผู้เรียนได้โดยเร็ว ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2561 เพื่อหารือการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามของพลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่จะมาตรวจเยี่ยม มรร. ในวันที่ 24 ส.ค. 61 นี้ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมหารือกับ อ.ดร.เรวัต เผ่าบรรจง หมอเหวินคลินิคแพทย์แผนจีน ในการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และแนวทางการเปิดสอนแพทย์แผนจีน ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมการเทียบโอนยกเว้นรายวิชา ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search