เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันนี้( 23 เม.ย. 62) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ได้มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีกจำลอง "มินิบิ๊กซี พี่สอนน้อง" (Mini Truck) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยตลาดในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเปิดร้านมินิบิ๊กซี อีกทั้งทาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 โดยทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะมีวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ด้านการค้าปลีกตลอดการฝึกงาน เมื่อจบการฝึกงานหรือสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษามีโอกาสเข้าทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เลย

วันที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนและสังเคราะห์การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 โดยมีการพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย(ฉบับบที่6) และ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่4)


วันที่ 22 เม.ย.62 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานระยะ 3 เดือน โครงการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ

วันที่ 22 เม.ย.62 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2562 โดยมีการพิจารณาติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล พร้อมพิจารณาการขอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 19 เม.ย. 62​ เวลา​ 13.00​ น.​ รองศาสตราจารย์​ ดร.ดวงพร​ ภู่ผะกา​ อธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ​ ครั้งที่​ 4/2562​ ณ​ ห้องประชุมมหาชนก​ ชั้น​ 5​ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search