เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 13ก.พ. 62 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน เปิดโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และจังหวัดฉะเชิงเทราในการพัฒนาท้องถิ่น และค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนรองรับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่บริการด้านศักยภาพของชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและขับเคลื่อนการเำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป้าหมายให้สามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

 

 

 

วันที่ 11 ก.พ. 2562 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

วันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 9.30น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมโครงการ “ การจัดทำข้อมูลพื้นที่บริการ เพื่อสังเคราะห์ศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ก.พ. นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมผู้กำกับและผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 และนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 20 ก.พ. 62 ต่อจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขและหาทางออกเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ยังไม่ได้ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงผลดีผลเสียที่จะกระทบต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งขวัญและกำลังใจของคณาจารย์ต่อไป

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search