เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 3 ธันวาคม 61 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ให้แก่ ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมบันทึกความร่วมมือ โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และกำลังแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากลรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ และศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เพื่อทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคลากรในพื้นที่ภาคตะวันออกให้ได้รับมาตรฐานสากล และยกระดับสมรรถนะคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน นักศึกษา สาขาสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้ได้รับใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล (CTCSOL) โดยการบรรจุในหลักสูตร (Pre-service Training) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่12 พ.ย. 61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา Facilitator ให้เป็นแกนหลักในการจัดความรู้ เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถเป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดการความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และ อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากร

 

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่าง มรร. มรภ.วไลยฯ และ บมจ.ซีพีออลล์ ณ อาคารซีพีทาวเวอร์

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบแผนงานของคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search