เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฯ และบุคลากร ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เพื่อทบทวนสัญญาความร่วมมือในการทำบัตรประจำตัวเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการบริการทางการเงินหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการรองรับ SMART UNIVERSITY

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11 /2561 เพื่อติดตามและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อสำรวจข้อมูลภาพรวมพื้นที่สำหรับจัดทำแผนที่ชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 7.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สภากาแฟ) ณ ห้องอาหารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 153 คน

วันที่ 20 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาต่อยอดสู่ปริญญาตรี การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคเอกชนสู่สถาบันการศึกษา รวมทั้งยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี รองรับ EEC ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดการอบรมระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์ หลักสูตรการบริหารงานบัญชีด้วยโปแกรม Express หลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ หลักสูตร Advance Microsoft Excel และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดอบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เปิดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และจังหวัดระยอง เปิดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search