เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.พ. 2562 อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ”นโยบายของพรรคการเมืองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีตัวผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบไปด้วย1.คุณวัชระ ปิ่นเจริญ 2.คุณบุญเลิศ ไพรินทร์ 3.คุณณัชพล ตันเจริญ 4.คุณสุปราณี ทั่วทิพย์ 5.คุณศิริกัญญา ตันสกุล และ6.คุณวุฒิพงศ์ ฉายเเสง ดำเนินรายการโดยอาจารย์นพพร ขุนค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ โดยมีนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวนกว่า 200 คน ที่ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 

วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 7.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเวลา 10.00 น.อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ใน”โครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมในพิธี โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหัวไทร มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัน ที่ 2 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 หรือ “Love Science Games” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 760 คน ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 หรือ “Love Scine Game” ที่ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search