เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มรร. ในการแข่งขันคาราเต้-โด โกจูริว ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รายการซาดาฮิโร่คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง 
2 เหรียญทอง 
- อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. 
- นายวิศรุต นพวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 67 กก. 
1 เหรียญเงิน 
- นายเจษฎา ภู่หยัด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐานรุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. 
2 เหรียญทองแดง 
- นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับพื้นฐาน 
- นายทักษ์ดนัย วันประจิม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นน้ำหนักมมากกว่า 67 กก. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานโลกกิจกรรม 2018 โดยมี นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบลายเสื้อเฟรชชี่ 2018 รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายหาญณรงค์ สว่างยิ่ง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพิชชากร แก้วเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายโฆษิต โอ่งตั๋ว คณะครุศาสตร์ และรับชมการแสดงจากชมรมนักศึกษาคริสเตียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ โดมกีฬามหาวิทยาลัย และ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว เมษกาญฎาร์ สมภักดี คณะครุศาสตร์ ได้รับตำแหน่งดาวปี 2018 นายภาคภูมิ ดีใจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับตำแหน่งเดือนปี 2018 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ ผ่านมา

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61  น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปานจิต โรจนวิชชากร 2. อ.ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 3. อ.ดร.เกวลิน อัครเดชเรืองศิริ 4. นายธวัชชัย อุดมอารยะ 5. นางธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์ 6. นางสาวรัตติกานต์ สุชาติ 7. นายบำรุง บัวเจริญ และ 8. นายสมจิตร์ แก้วโกย หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีสงฆ์ รับชมการแสดง รับชม VTR รับประทานอาหารร่วมกัน และรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และ อ.ดร.น้ำฝน ใจดี ร่วมเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และ อ.เมือง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมมอบทุนการศึกษาด้วย

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search