เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 จะมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบ ก.พ.) ของสานักงาน ก.พ. ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าสอบ 19,986 คน ช่วงเช้า เวลา 9.00 - 11.40 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.40 น. โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงส่งผลให้การจราจรติดขัดทุกเส้นทาง จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางต่างๆ ในวันดังกล่าว หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาการติดขัดด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงเวลา 8.00 – 9.00 น. เวลา 11.40 – 14.00 น. และ เวลา 16.40 – 18.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

map

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดหอศิลป์ และหอสะสมผลงาน สาขาวิชาทัศนศิลป์ และกิจกรรมศิลปะ ภายใต้โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย “การวาดภาพอัตลักษณท้องถิ่น เทคนิคสีน้ำและสีอะคริลิก”ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย สู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารทัศนศิลป์

วันนี้ (5 มิ.ย. 62) เวลา 13.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” โดยมี รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ประธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search