เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 15 พ.ค 62 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่2/2562 เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ การบริหารงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานของคณะ โดยมีอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์เจ้าขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช 

วันที่ 15 พ.ค 62 เวลา 13.30 น.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ แผนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, แผนพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม, รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (GE-Online)" ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้น ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงค์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในที่ประชุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมจันทร์เจ้าขา เพื่อสรรหาประธานสาขาวิชา ด้วยวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search