เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง หลักและวิธีการทางการตลาดสำหรับการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารการตลาด การจัดทำผลิตภัณฑ์ การดำหนดราคาขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด และการจัดทำบรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นการทำให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม โครงการเสริมสร้าง รณรงค์การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยมีบุคลากร ภายในกองกลางของสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 มิ.ย 6)​ เวลา​ 13.00​ น.​ ศาสตราจารย์​ ดร.มรกต​ ตันติเจริญ​ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร​ ครั้งที่​ 4/2562​ โดยมี​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พิชญสิณี​ อริยธนะกตวงศ์​ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย​/อาจารย์พิภัทรา​ สิมะโรจนา​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร​เข้าร่วมประชุม ณ​ ห้อง​ 722 ชั้น​ 7​ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ​ (สวทช)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมจัดทำหนังสือสถานที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมี ผศ.สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร ผศ.ละออ เพชรรัตน์ ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ ร่วมตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำหนังสือ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สําหรับนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับEEC ในระดับที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search