เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

   รายละเอียด
ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียด 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกาา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
ประกาศให้ทุนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1(วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) รายละเอียด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 รายละเอียด
ประกาศสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 รายละเอียด
ประกาศยกเลิกเชิญชวนผู้ให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่ 3/2562 เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2562 เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2562 เรื่อง กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง  รายละเอียด
 ประกาศสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศกำหนดการสรรหานายกสภามหาวทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียด
 แบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2(วันที่ 1 เมษายน 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2(วันที่ 1 เมษายน 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) เพิ่มเติม  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อพนักงานมราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อจัดจำหน่ายอาหาร  และเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลาง(SME) จำนวน 2 ร้าน  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  รายละเอียด
 ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อจัดจำหน่ายอาหาร  และเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลาง(SME)  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อจัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารกลางชั้น 1 อาคารราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจัดบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในหอพักนักศึกษา  รายละเอียด
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิตในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ยผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร  รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61)  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560  รายละเอียด
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559 -2560  รายละเอียด
 ประกาศยกเลิกเชิญชวนผู้ให้บริการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิตในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  รายละเอียด
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผลิตน้ำดี่ม”น้ำดื่ม RRU”  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสุ่ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อจัดจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหารกลางชั้น 1 อาคารราชนครินทร์  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
 ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด

 

 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search