เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 15 มิ.ย 62 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2562 โดยมีการพิจารณาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมพิจารณารายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2562)  ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search