เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 21 พ.ค. 62 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2562 เพื่อติดตามการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ระดับคณะ และระดับสถาบันสํานัก และศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการกําหนดนโยบาย ทิศทางงานวิจัย แผนพัฒนางานวิจัย และระบบสารสนเทศ ตลอดจนติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search