เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมจัดทำหนังสือ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

วันที่ 21 พ.ค.62 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินฯ” ดังความสำคัญเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กับการสนองพระราชปณิธานและสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมกับกองบรรณาธิการหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search