เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search