เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 14 พ.ค. 62 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search