เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและสังเคราะห์การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนและสังเคราะห์การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 โดยมีการพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย(ฉบับบที่6) และ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่4)

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search