เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานระยะ3เดือน


วันที่ 22 เม.ย.62 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานระยะ 3 เดือน โครงการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search