เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย

วันที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีการพิจารณาขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส(1 ต.ค.2561-31 มี.ค. 2562) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search