เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ประชุมผู้กำกับและผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพฯ

วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมผู้กำกับและผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 และนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 20 ก.พ. 62 ต่อจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search