เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขและหาทางออกเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ยังไม่ได้ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงผลดีผลเสียที่จะกระทบต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งขวัญและกำลังใจของคณาจารย์ต่อไป

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search