เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือภาครัฐ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 น. อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์หมากล้อมสู่ความสําเร็จ โดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search