เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและอภิปรายกลุ่ม

วันที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวินามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมมหาชนก ขั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search