เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมผู้กำกับติดตามและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมผู้กำกับติดตามและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search