เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย

วันที่14 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณจากเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติม) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี 4.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นสุดประจำไตรมาสที่ 1 4.3 สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 4.4 พิจารณาเงินรายได้สำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 5. เรื่องเพื่อทราบ 5.1 รายงานรายได้อื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 5.2 รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุดไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search