เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 14 ม.ค. 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชครินทร์ ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 5 ปี 1) รายจ่ายค่าไฟฟ้า 2) รายรับ-รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 3) ข้อมูลการใช้กระดาษ 4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถมหาวิทยาลัย/วัสดุ อะไหล5) ค่าแก๊ส NGV, LPG 6) ค่าน้ำมัน 7) ค่าประกันรถ 8) สัมมนาคารบางปะกง ปาร์คมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9) รายจ่ายค่าน้ำประปา 10) สรุปงบประมาณคงคลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1.2 รายละเอียดการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ได้แก่ อ.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ อ.ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ และนางสาวรัชนี รักษาจิตร์ 1.3 การประชุมด้วยระบบบริหารจัดการประชุมสารสนเทศ ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบวาระที่ 3.เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยสโมสรบุคลากร พ.ศ. ......... ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 พิจารณาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 และให้รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 4.2 ขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขออนุมัติปรับแก้ไขประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน พ.ศ. 2560 4.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 4.4 ของบประมาณเพิ่มเติมและอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.5 พิจารณางบประมาณเงินรายได้สำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 4.6 เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการรับฝากสลากออมสินพิเศษอายุ 5 ปี งวดที่ 510 4.7 พิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5. เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ 5.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5.2 รายงานความคืบหน้างบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบลงทุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search