เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ ได้โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “

วันที่ 3 ธันวาคม 61 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ให้แก่ ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “ สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search