เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมบันทึกความร่วมมือ โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา

วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมบันทึกความร่วมมือ โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และกำลังแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากลรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ และศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เพื่อทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคลากรในพื้นที่ภาคตะวันออกให้ได้รับมาตรฐานสากล และยกระดับสมรรถนะคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน นักศึกษา สาขาสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้ได้รับใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล (CTCSOL) โดยการบรรจุในหลักสูตร (Pre-service Training) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search