เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง เพื่อจัดทำ”ยุทธศาศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม ๔ พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search