เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและคณ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและคณะ ทีมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหม่รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี และจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (Bachelor of Engineering, Automated Manufacturing Engineering) หลักสูตร 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 3 ปี และปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี (ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 12,000) ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) ซึ่งเป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์ และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม สนองนโยบาย การจัดการศึกษาที่เป็นลักษณะความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต รองรับประเทศไทย 4.0 และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search