เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 20 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาต่อยอดสู่ปริญญาตรี การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคเอกชนสู่สถาบันการศึกษา รวมทั้งยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี รองรับ EEC ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดการอบรมระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์ หลักสูตรการบริหารงานบัญชีด้วยโปแกรม Express หลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ หลักสูตร Advance Microsoft Excel และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดอบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เปิดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และจังหวัดระยอง เปิดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search