เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ และรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search