เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตร

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search