เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมคณะ เข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 19 เมาายน 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษา รองอธิการบดี และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูปสู่นวัตกรรมใหม่ประจำท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับการเติบโตของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมหารือและร่วมมือต่อไป

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search