เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 จะมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบ ก.พ.) ของสานักงาน ก.พ. ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 จะมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบ ก.พ.) ของสานักงาน ก.พ. ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าสอบ 19,986 คน ช่วงเช้า เวลา 9.00 - 11.40 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.40 น. โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงส่งผลให้การจราจรติดขัดทุกเส้นทาง จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางต่างๆ ในวันดังกล่าว หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาการติดขัดด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงเวลา 8.00 – 9.00 น. เวลา 11.40 – 14.00 น. และ เวลา 16.40 – 18.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

map

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search