เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2561

วันที่ 15 พ.ค 62 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search