เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับEECระดับที่1

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิด โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC ระดับที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search