เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศของคณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search