เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการบรณาการจากการดําเนินงานตามพันธกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมรายงานความก้าหน้าการจัดโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายครั้งที่ 2 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search