เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

นำเสนอวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง โดยมีผู้แทนองคมนตรีและผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำวีดิทัศน์ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search