เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำวีดิทัศน์และสัมภาษณ์คุณลุงสายหยุด น้อยเจริญ เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวและปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการปรับปรุงดิน เพื่อใช้ในการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง โดยเฉพาะผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติตามพระราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search