เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่  7 เม.ย. 62 นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 พร้อมด้วยรศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต เข้าร่วมในการซ้อม นอกจากนี้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน จาก 3 ท่าน คือ นายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา และนางสมจิตต์ เจริญนวรัตน์ ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่เสมือนจริงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ส่วนบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 1 ท่าน คือ พระครูธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีถวายปริญญาบัตรในภายหลัง 
โดยบัณฑิตทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search