เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

การฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มรร.ฝึกซ้อมบัณฑิต ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 เม.ย.62 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (ภาคบ่าย)

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search