เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ร า ช น ค ริ น ท ร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ร า ช น ค ริ น ท ร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

http://dsd.rru.ac.th/graduate_order/

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search