เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุม หัวหน้างานสํานักงานคณบดีทุกคณะ หัวหน้างาน

วันที่ 29 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุม หัวหน้างานสํานักงานคณบดีทุกคณะ หัวหน้างานสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน / สํานัก / ศูนย์ และเจ้าหน้าที่งานธุรการ เพื่อให้การดําเนินงานระบบงานสารบรรณ และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search