เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบรายงานผลตามแผนงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบรายงานผลตามแผนงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี นายวิรัช งอกงาม ที่ปรึกษาทีมโปรแกรมเมอร์ บริษัท นากาอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (Naga Innovation Technology co., ltd.) เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search