เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะ-กตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื้อ (ประเทศจีน)

วันที่ 17ธ.ค.61 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะ-กตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื้อ (ประเทศจีน) และศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีวันนี้ (17ธ.ค.61) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะ-กตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื้อ (ประเทศจีน) และศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จะดาเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครอบคลุมการทดสอบความรู้ภาษาจีนทั้ง 4 กลุ่มคือ HSK HSKK YCT และ BCT เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งต้องมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของพื้นที่มีความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ให้การเรียนควบคู่กับการทางาน สร้างองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ทั้งแบบปกติ และแบบดิจิทัล โดยร่วมมือกับสถาบันขงจื่อขยายการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งระบบปกติ และระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับบุคลากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง เยาวชนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และกาลังแรงงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นการสร้างการเรียนรู้มิติใหม่สาหรับนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และยกระดับครูผู้สอนภาษาจีนให้มีมาตรฐานภาษาจีนในระดับสากล รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และการบริการวิชาการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนะกตวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบฯ นี้เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งให้บริการทดสอบความรู้ภาษาจีน สาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การทดสอบภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การทางานและการเรียน การสอบวัดระดับสามารถด้านการพูดภาษาจีน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสาหรับเยาวชน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษจีนเชิงธุรกิจ ซึ่งแบบทดสอบแต่ละกลุ่มจะมีการทดสอบที่แตกต่างกันตามการนาไปใช้งานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถให้บริการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมจนถึงระดับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวมทั้งกลุ่มนักศึกษา นักศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษา และกาลังแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งผลของการทดสอบก็ยังสามารถที่จะนาไปสมัครทุนรัฐบาลจีนและนาไปสมัครงานได้อีกด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังวางแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบ Anyone, Anywhere and Anytime สร้างสรรค์รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบโจทย์สถานประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างหลักสูตรระยะสั้นสาหรับคนทุกช่วงวัย พร้อมได้รับวุฒิบัตรเพื่อนาไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปในอนาคต ผู้สนใจที่จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search