เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฏ 38 แห่ง  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับความไว้วางใจให้ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อเครือข่ายกระจายสัญญาณ (Distribution)  ของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบระบบ พร้อมทั้งยังสนับสนุนบุคลากรในการดูแลเครือข่ายและพื้นที่ในสำหรับวางระบบและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคมในพันธกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search