เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มรร. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประชันกลอนสดระดับประเทศ ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มรร. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประชันกลอนสดระดับประเทศ ระดับอุดมศึกษา รับโล่รางวัล “ทายาทสุนทรภู่” ในวันนักกลอน 10 ธันวาคม 2561 ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานครฯ
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย นำทีมโดย นายกิตติ อัมพรมหา สาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 นางสาวกนกพร นิยม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 นางสาวสุจิณณา เนี่ยงทอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 นางสาวพรประภา พรหมดก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ควบคุมฝึกซ้อมโดย อ.เนติมา พัฒนกุล

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search